Privacyverklaring.

D van Vuuren Bouwonderneming.

Kievitstraat 8

2971 AM, Bleskensgraaf.

www.dvanvuuren.nl

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee D van Vuuren Bouwonderneming communiceert en van wie D van Vuuren Bouwonderneming persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

D van Vuuren Bouwonderneming verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

-         Voor en achternaam

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

-         Persoonsgegevens verkregen uit het Handelregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers.

-         Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites of social media platforms.

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken indien dit wettelijk is toe gestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

D van Vuuren Bouwonderneming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-         Het uitvoeren van een overeenkomst: Zoals het leveren van producten en diensten. Indien u een offerte aanvraagt of een overeenkomst met ons aangaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.

-         Het onderhouden van contact met u (klantbeheer): Bijvoorbeeld om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-         Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen: Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet-en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

D van Vuuren Bouwonderneming verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om u te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D van Vuuren Bouwonderneming blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Automatische besluiten/profilering.

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u daar last van hebben? Dan mogen geen automatische besluiten over u genomen worden tenzij dit in het kader van een afgesloten overeenkomst gebeurt, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. In die situaties heeft u recht op overleg met iemand. En u heeft het recht om bezwaar te maken. Ook kunt u vragen om het besluit niet meer door computers te laten nemen.

D van Vuuren Bouwonderneming maakt geen gebruik van deze volledige automatische besluiten die voor u gevolgen hebben of waar u last van kunt hebben.

Uw rechten.

De Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit. U heeft ten alleen tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzagen, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. D van Vuuren Bouwonderneming maakt gebruik van verschillende beveiliging technologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van een firewall en een beveiligde server. Ook maken wij gebruik van het boekhoudprogramma Exact-online. Hierin wordt financiële informatie verwerkt, dit programma wordt beveiligd middels een inlognaam en wachtwoord en Google Autenticator.

Veranderingen.

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.